LEGO® Serious Play®FacebookLEGO® Serious Play® Certified Facilitator

Czym jest metoda LEGO® SERIOUS PLAY®?

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® jest potężnym systemem do wprowadzania zmian. Ułatwia planowanie strategiczne, budowanie silnych zespołów oraz zwiększa innowacyjność. Metoda powstała w wyniku przeprowadzonych badań z dziedziny biznesu, rozwoju organizacji, psychologii, nauki i opiera się o koncepcję "wiedzy dłoni."

Metoda LEGO® SERIOUS Play® jest techniką wyzwalającą kreatywność, ułatwiającą myślenie, komunikację i rozwiązywanie problemów całych organizacji, zespołów oraz jednostek.

Uczestnicy, w odpowiedzi na szereg pytań moderatora, tworzą trójwymiarowe modele, przy których omawianiu wchodzą w głąb zagadnienia nad jakim pracują. Każdy z uczestników przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych klocków Lego buduje model, który staje się podstawą do dyskusji, wymiany wiedzy, a finalnie rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji.

Technika LEGO® SERIOUS PLAY® angażuje wszystkich uczestników w 100% ich czasu do udziału w procesie, głębokiej analizy i refleksji. Proces z uwagi na swój dynamiczny charakter ("hands-on - minds-on”), wyzwala wiele możliwości. Skłania do skutecznego, otwartego i autentycznego dialogu oraz zaangażowania.

Metoda, poprzez pełne zaangażowanie wszystkich uczestników, w sposób naturalny wymusza utożsamianie się ich z omawianym zagadnieniem. Przekłada się to na natychmiastowy efekt, w postaci szybszego wdrażania wypracowanych rozwiązań, identyfikacji z opracowywanymi tematami i współodpowiedzialnością za ich realizację.

© All Rights reserved. Copyright by Pimento 2011. LEGO® and SERIOUS PLAY® are trademarks of the LEGO Group.